خدمات افتا و نما

با عنایت با وظایف محوله سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان متولی ایجاد و ساماندهی نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات (نما)، به اطلاع می رساند این سازمان در قالب تشکیلات و ساختار مصوب به متقاضیان دریافت پروانه فعالیت در حوزه خدمات افتا و همچنین متقاضیان گواهی طرح ریزی معماری و زیرساخت امنیت، خدمات به شرح ذیل ارائه می دهد:

1- صدور گواهی انطباق سامانه مدیریت امنیت اطلاعات (نما)

2- ارائه پروانه فعالیت در حوزه خدمات مدیریتی افتا

3- ارائه پروانه فعالیت در حوزه خدمات عملیاتی افتا

4- ارائه پروانه فعالیت در حوزه خدمات فنی افتا

5- ارائه پروانه فعالیت در حوزه خدمات آموزش افتا

6- پایش و نظارت بر عملکرد و همچنین تعهدات "دارندگان پروانه فعالیت" و "دستگاه های دارنده گواهی انطباق" می باشند.

لذا متقاضیان می بایست جهت دریافت اطلاعات تکمیلی و مشاهده فراخوان مربوطه از طریق آدرسnama.ito.gov.ir  اقدام نمایند.