پرسشهای مرتبط با پروانه های رادیویی

برای برپایی شبکه رادیویی چه مراحلی باید طی شود؟
ضمن تعیین سرویس رادیویی مربوطه به قسمت سرویسهای سرویسهایدر حال بهره برداری مراجعه فرمایید

برای اخذ پروانه بهره برداری چه مراحلی لازم است؟
براساس روال جاری پروانه های تاسیس و بهره برداری شبکه هایرادیویی در قالب یک سند صادر می گردد.

جهت افزایش تعداد ایستگاههای رادیویی، فرکانس و یا افزایش شعاع ناحیه تحت پوشش (توسعه شبکه رادیویی موجود) چه اقداماتی لازم است؟
ابتدا درخواست کتبی و رسمی خود را به سازمان اعلام نموده در صورت موافقت اولیه سازمان ضمن رجوع به سرویس رادیویی مربوطه نسبت به ارسال مدارک اقدام نمایند.

جهت جایگزینی (ترمیم) ایستگاههای رادیویی چه اقداماتی لازم است؟
ضمن اعلام شماره سریال، مارک و مدل ایستگاههای رادیویی قابل جایگزینی نسبت به تکمیل مدارک برابر مدارک لازم سرویس رادیویی مربوطه اقدام فرمایید.

جهت تمدید اعتبار پروانه تاسیس و بهره برداری شبکه رادیویی چه اقداماتی لازم است؟
ابتدا درخواست کتبی و رسمی خود را به سازمان اعلام نموده درصورت موافقت اولیه سازمان ضمن رجوع به سرویس رادیویی مربوطه نسبت به ارسال مدارک اقدام نمایند  . 

 
پرسشهای مرتبط با پروانه های ISP

متقاضی پس از ارسال مدارک به سازمان چگونه می تواند وضعیت پرونده را پیگیری نماید؟

متقاضی باید به قسمت پیگیری سایت سازمان مراجعه نماید. در صورت ثبت نقص مدرک، ظرف مدت اعلام شده از سوی سازمان، مدارک تکمیلی را به سازمان ارسال نموده و مرتبا مراحل بعدی را از طریق سایت پیگیری نماید.

اگر متقاضی امکان مشاهده وضعیت پرونده را از طریق قسمت پیگیری سایت سازمان نداشته باشد،علت چیست؟

دراین صورت یا کدملی مدیرعامل از طریق فرم مشخصات فردی مدیرعامل اعلام نشده است که متقاضی باید نسبت به ارسال فرم مذکور با درج کدملی مدیرعامل اقدام نماید و یاپرونده در صف نوبت بررسی قرار دارد.

پس از ارسال درخواست صدور پروانه به سازمان، در صورت تغییر مدیرعامل و یا عضوهیات مدیره ای که مدرک تحصیلی مرتبط وی به سازمان اعلام شده است، شرکت متقاضی در هر زمان باید چه کاری انجام دهد؟

متقاضی باید فوراً وکتباً مراتب را به سازمان اعلام نماید به علاوه اینکه باید آگهی تغییرات مذکور (برابر با اصل)، فرم مشخصات فردی و 4 قطعه عکس مدیرعامل و یا عضوهیات مدیره جدید، تصویر تمام صفحات شناسنامه مدیرعامل و یا عضوهیات مدیره جدید (برابر با اصل) و اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و یا عضوهیات مدیره جدید، به اضافه تصویر کارت ملی و کارت پایان خدمت (ویژه متقاضیان ذکور) (برابر با اصل) مدیرعامل و یا عضوهیات مدیره جدید، را به سازمان ارسال نماید.

آیا متقاضی می تواند بدون درخواست سازمان، ضمانتنامه بانکی به سازمان یا هریک از ادارت کل تنظیم مقررات مناطق هفتگانه ارسال نماید؟

خیر.دراین صورت به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد و سازمان هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضمانتنامه ارسالی نخواهد داشت

نحوه محاسبه مبلغ ضمانتنامه بانکی به چه صورت است؟

مبلغ ضمانتنامه با توجه به پهنای باند درخواستی متقاضی در هر استان محاسبه خواهد شد که این نحوه برای پروانه های ISP وISDP متفاوت است و نحوه محاسبه بطور دقیق در ضوابط و دستورالعمل پروانه ISP بند 5-2 ذکر شده است.

 

نحوه ارسال ضمانتنامه بانکی به سازمان چگونه است؟

پس از بررسی درخواست متقاضی و در صورت تایید صلاحیت، نتیجه کتباً و از طریق پست به متقاضی اعلام و واریز حق امتیاز و تسلیم ضمانت نامه از طرف سازمان درخواست خواهد شد.


جهت تهیه ضمانتنامه بانکی متقاضی باید به چه مواردی توجه نماید؟

ضمانتنامه بانکی باید دقیقا"مطابق با فرم مشخصات ضمانتنامه بانکی مندرج در سایت سازمان باشد در غیر اینصورت به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آیاجهت افزایش پهنای باند (بعد از صدور پروانه) متقاضی باید ضمانتنامه بانکی به سازمان تسلیم نماید؟
بلی، در این صورت متقاضی باید در صورت تکمیل بودن مدارک، در ابتدا درخواست خود راکتبا به سازمان ارسال نماید و پس از اعلام نظر کتبی سازمان در این خصوص به متقاضی،مطابق آن عمل نماید.


پرسشهای مرتبط با پروانه های  ISDP

آیا متقاضی پس از دریافت موافقتنامه افزایش پهنای باند از سازمان می تواند مجددا جهت افزایش پهنای باند درخواست دهد؟

بلی،در صورتیکه حداقل چهار ماه از تاریخ درخواست متقاضی جهت افزایش پهنای باند گذشته باشد؛ متقاضی می تواند درخواست مجدد جهت افزایش پهنای باند به سازمان ارائه دهد.

درصورت درخواست متقاضی جهت معرفی به بانک به منظور اخذ ضمانتنامه بانکی متقاضی بایدچه کاری انجام دهد؟

متقاضی باید کتبا نام بانک و شعبه مورد نظر را به همراه نشانی ، تلفن و فکس آن بانک را به سازمان اعلام نماید.

پس از صدور پروانه نحوه تحویل آن به متقاضی به چه صورتی خواهد بود؟

دارندگان حق امضاء شرکت، پس از اعلام سازمان (بصورت تماس تلفنی) حداکثر ظرف مدت یک هفته به همراه مهر شرکت و کارت شناسایی معتبر به سازمان مراجعه نموده و شخصا پروانه را دریافت نماید.

آیاپروانه به نماینده شرکت با در اختیار داشتن معرفی نامه تحویل داده می شود؟

خیر.

پس از صدور پروانه متقاضی باید به چه مواردی توجه نماید؟

باید حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ صدور پروانه شروع به فعالیت خود را کتبا به سازمان اعلام نماید. همچنین باید کلیه پهنای باندهای موجود و تحویلی در آینده را در موافقتنامه پهنای باند که به همراه پروانه صادر می گردد ، درج و به تایید مرجع تحویل دهنده پهنای باند برساند.

متقاضی جهت اطلاع از مبلغ حق امتیاز صدور پروانه در هر استان به چه مرجعی باید مراجعه نماید؟

متقاضی باید به بند 6-1 "ضوابط و دستورالعمل اجرایی صدور پروانه توزیع کنندگان اینترنت" مراجعه نماید.

 

نحوه تمدید پروانه چگونه است؟

متقاضی جهت اطلاع از نحوه تمدید پروانه باید به سایت سازمان (قسمت درخواست تمدید پروانه)مراجعه نموده و دقیقا مطابق آن عمل نماید.

مبلغ حق امتیاز صدور پروانه به چه شماره حسابی باید واریز شود؟

شماره حساب 2174749004002 به نام "تمرکز وجوه درآمد مالکیت دولت در ارتباطات و فناوری اطلاعات" نزد بانک ملی ایران شعبه دکتر شریعتی کد 142، قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران

اصل فیش واریزی حق امتیاز صدور پروانه به چه قسمتی از سازمان باید ارسال شود؟

اصل فیش همراه با نامه رسمی از طرف شرکت باید به اداره کل امور مالی سازمان -اداره درآمدها به نشانی : تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان، روبروی خیابان شهید قندی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی  ارسال شود. (روی فیش حتما نام شرکت و موضوع حق امتیاز صدور پروانه ISP درج گردد.)

 

متقاضیانی که درخواست تاسیس شعبه دارند باید چه کاری انجام دهند؟

متقاضی باید درخواست خود را جهت تاسیس شعبه به همراه نشانی کامل محل مورد نظر به اداره کل نظارت بر سرویسهای فناوری اطلاعات سازمان یا اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه مربوطه ارسال نمایند.


جهت افزایش پهنای باند پس از صدور پروانه ، متقاضی چه مدارکی باید به سازمان ارسال نماید؟

1-ضمانتنامه بانکی (حسن انجام تعهدات ) که مبلغ آن پس از ارسال درخواست متقاضی بهسازمان، کتبا به اطلاع متقاضی خواهد رسید.

2- حق امتیاز صدور پروانه در صورتعدم پرداخت آن به سازمان

3-  تصویر برابر اصل شده موافقتنامه پهنای باند قبلی که به تایید مرجع توزیع کننده پهنای باند رسیده باشد.

 

پرسشهای مرتبط با پروانه های PAP

برای اخذ پروانه خدمات انتقال داده‌ها محدودیتی در زمینه فعالیت شرکت متقاضیوجود دارد؟
بلی. با توجه به تعریف مندرج در بند 1-4پروانه ارائه خدمات انتقال داده‌ها، شرکت باید به صورت انحصاری و تخصصی در زمینه خدمات انتقال داده‌ها ثبت شده باشد و یا در مهلت تعیین شده شرکت جدیدی در این زمینه ثبت نماید. ذکر فعالیت‌های عمومی مانند خرید و فروش رایانه، نرم‌افزار و تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی و یا خدمات مشاوره‌ای و آموزشی و نظائر آن مجاز نبوده و این قبیل امور تنها در جهت و محدود به فعالیت اصلی که همان خدمات انتقال داده‌هامی‌باشد مجاز است.

آیا شرکتی که پروانه خدمات انتقال داده‌هادریافت می‌نماید از همان زمان اخذ پروانه می‌تواند شروع به فعالیت کند؟
بلی, به شرط اعمال تمامی شرایط فنی مندرج در پروانه و پیوست‌های آن و روشن بودن چهارچوب تعرفه‌ها و قراردادهایی که مورد استفاده قرار خواهد گرفت،یک روز بعد از تاریخ صدور پروانه (تاریخ بهره‌برداری) شرکت‌ها می‌توانند نسبت به انعقاد قرارداد فروش و ارائه خدمات خود اقدام نمایند.


آیا شرکت دارنده پروانهمی‌تواند از ارتباطات ماهواره‌ای برای ارائه خدمات خود استفاده نماید؟
بلی. همانگونه که در بند الف ماده 2-2شرح خدمات پروانه تصریح شده است ارائه خدمات انتقال داده‌ها به صورت باسیم و یا بی‌سیم مجاز شناخته شده و تنها می‌بایست در هر مورد برای اخذ مجوزفرکانس‌های مربوط و یا ایستگاه زمینی اقدام نمود. این ارتباطات تنها برای تامینارتباطات نقطه به نقطه مجاز بوده و ایجاد شبکه‌های دسترسی ماهواره‌ای مانند "وی ست" و یا شبکه‌های زمینی رادیویی را در بر ندارد. مجوز تاسیس و بهره‌برداری این گونهشبکه‌ها در چارچوب همین پروانه موضوع درخواست مستقل، شرایط و پیوست جداگانه‌ایخواهد بود که متعاقبا اعلام خواهد شد.


اگر شرکت دارنده پروانه برای مشترکی یکدرگاه با سرعت انتقال 256 کیلو بیت بر ثانیه (چهار برابر 64 ک ب ب ث) دایر نمایدآیا به معنای دایری 4 درگاه توسط آن شرکت است؟
خیر, تنها یک درگاه به حساب می‌آید. با توجه به تعریف درگاه در ماده 1-12پروانه ارائه خدمات انتقال داده‌ها ذکر سرعت انتقال 64 کیلو بیت بر ثانیه تنها به عنوانحداقل یک درگاه برای تحویل در محل مشتری می‌باشد.


اگر شرکت دارنده پروانه برای مشترکی یک درگاه با سرعت انتقال 2 مگا بیت بر ثانیه دایر نماید و این مشترک بااستفاده از یک دستگاه سوئیچ این ظرفیت را به 30 بخش تقسیم و توسط 30 مشترک داخلی استفاده نماید آیا به معنای دایری 30 درگاه توسط آن شرکت است؟
خیر، با توجه به تعریف درگاه در بند 1-12پروانه خدمات انتقال داده‌ها و این که تقسیم و توزیع داخلی ظرفیت مشترک توسط خود مشترک و تجهیزات وی انجام می‌پذیرد این ارتباط، واگذاری تنها یک درگاه برای شرکت دارنده پروانه محسوب می‌شود. اما اگر تجهیزات مورد بحث در سمت شرکت و دراختیار وی بوده و از محل شرکت برای 30 مشترک متفاوت اختصاص داده شود در آن صورت به عنوان 30 درگاه به حساب گرفته می‌شود.آیا سپردن ضمانت‌نامه مستلزم پرداخت 15میلیارد ریال به صورت نقدی می‌باشد؟
خیر .شرکتهایی که به خاطر سوابق تجاری خود با بانکها کسب اعتبار نموده‌اند می‌توانند حسب تفاهم ا بانک با پرداخت ده درصدبصورت نقدی سبت به اخذ ضمانت‌نامه اقدام نمایند. علاوه بر ضمانت‌نامه بانکی اشکال دیگری از ضمانت‌نامه مانند سپردن اوراق مشارکت نیز ممکن می‌باشد که درمصوبه شماره 42956/ت 28493 مورخ 11/8/82 هیات وزیران جزئیات آن قیدشده است.
آیا تعیین مبلغ هنگفت برای ضمانت‌نامهانجام تعهدات موجب عدم همکاری شرکت‌های کوچک و با سرمایه کم نخواهد شد؟
بلی. حصول اطمینان از انجام برنامه‌های توسعه کشور مستلزم اجرای ظرفیت‌های پیش‌بینی شدهچه در بخش مخابرات دولتی و چه در بخش خصوصی می‌باشد. بدین منظور توان اجرایی در بخشخصوصی در انجام تعهدات خود امری ضروری می‌باشد. یکی از موارد تعیین‌کننده در توان اجرایی شرکت‌های خصوصی چه آنها که به صورت پیمانکاری عقد قرارداد می‌نمایند و چه آن بخش که به صورت اپراتور مستقل عمل می‌نمایند در اختیار داشتن منابع سرمایه‌ای متناسب با کار مورد نظر می‌باشد. شرکت‌هایی که توان مالی لازم برای سرمایه‌گذاری ویا انجام تعهدات خود را ندارند می‌توانند با سایر شرکتها ادغام شده و یا با عقدقرارداد مشارکت مدنی در قالب یک شرکت جدید سرمایه‌ها و تعهدات خود را تجمیع نموده ودر خواست پروانه نمایند.
آیا با داشتن پروانه خدمات انتقالداده‌ها شرکت‌ها می‌توانند خدمات اینترنت (ISP) یا دروازه بین‌المللی (ICP) و یاصدا بر اینترنت (VoIP) نیز ارائه نمایند؟
از آنجائی که ارائه خدمات مذکورتابع آئین‌نامه‌ها و مقررات دیگری به غیر از بند الف ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه کشور قرار گرفته است، لذا ارائهخدمات فوق مستلزم اخذ سایر مجوزهای قانونی برای هر موردمی‌باشد.
در صورت عدم انجام تعهدات شرکت مخابراتایران و یا استان‌ها مانند واگذاری خطوط پر ظرفیت، دسترسی انتهایی به مشترکین و یاتامین فضای مورد نیاز نصب تجهیزات، تکلیف تعهدات شرکت‌ها علی‌الخصوص ظرفیت‌هایی کهمی‌بایست ظرف مدت یک سال تحویل شود چه می‌شود؟
از شرکت‌های متقاضی درخواستشده تا برای کمک به برنامه‌ریزی شرکت‌های مخابرات استان در تامین زیربناهای موردنیاز فرم‌های "الف" و" ب " پیوست موافق اصولی را تکمیل و با درج ظرفیت در تاریخمعین اعلام نمایند. حسب دستور وزیر محترم پست و تلگراف و تلفن که طی نامه شماره 29666/110 مورخ 20/8/1382 به مخابرات استان‌ها ابلاغ شده است زمانی حدود یک ماهبرای تامین امکانات درخواستی ابلاغ شده است. این فرجه زمانی شامل کلیه عواملی استکه در اختیار شرکت مخابرات بوده و مواردی مانند معطلی جهت مجوز حفاری از شهرداری‌هاو یا وزارت راه و ترابری را شامل نمی‌شود.
چنانچه در چهارچوب فوق‌الذکر تامینامکانات توسط مخابرات با تاخیر مواجه شود به شکلی که عدم انجام تعهدات شرکت‌ها بهطور غالب مربوط به تحقق تامین امکانات باشد و راه‌های تامین دیگری هم مطرح نبوده ویا در دسترس نبوده است، به همان تناسب از تعهدات شرکت به اعطاکننده پروانه کاسته خواهد شد و در جبران خسارت منظور می‌گردد.در نمونه پروانه قیدشده که دارنده پروانه می‌بایست "سطح و کیفیت خدمات" خود را برای مشترکین تضمیننماید. از آنجا که تضمین کیفیت خدمات دارندگان پروانه ارتباط مستقیم با کیفیت خطوطارتباطی دارد که توسط شرکت مخابرات تامین می‌شود و شرکت مذکور تاکنون هیچ تضمینی بهمشترکین خود مبنی بر تامین حداقل کیفیت خدمات نداده است آیا درخواست این تضمین ازدارندگان پروانه تقاضای بیش از حد و توان آنها نیست؟
الف - دربخشنامه وزیر محترم پست و تلگراف و تلفن مورخ 20/8/1382 در مورد خدمات انتقالداده‌ها برای اولین بار در برابر هر یک از خدمات قابل عرضه به مشترکین موارد جبرانخسارت مشترکین نیز به تناسب ظرفیت و کیفیت خدمات قید شده است.
ب - در متنپروانه هیچ اندازه کمی و یا کیفی برای خدمات قابل عرضه پیش‌بینی نشده است و تنها بهوظیفه دارنده پروانه برای عرضه "سطح کیفی خدمات" اشاره شده است. برای مثال، یک شرکتدارنده پروانه می‌تواندخدمات یکسان (برای نمونه ارتباط ADSLبا سرعت 1 مگا بیت برثانیه) با کیفیت متفاوت و منطقا با هزینه متفاوت به مشترکین خود ارائه نماید مشروطبر آنکه مشترکین به طور شفاف از کیفیت و کمیت خدمات دریافتی در زمان عقد قراردادمطلع باشند.
ج - همانگونه که درشرح خدمات پروانه در بند 2 -2 و تبصره ذیل آن قید شده دارندگان پروانه محدود به استفاده از کابل مسی و یا نوری شرکت مخابرات در تامین ارتباط مشترکین خود نبوده و از ارتباطات رادیویی و ماهواره‌ای نیزبرای ارائه و یا ارتقاء سطح خدمات خود می‌توانند بهره‌مند شوند و به تناسب سرمایه‌گذاری بیشتر خدمات مطمئن‌تری به مشترکین خود عرضه نمایند.