پرش به محتوای اصلی

 اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بعنوان نماینده عالی بخش حاکمیت با هدف ایجاد هماهنگی در اجرای برنامه ها و سیاستهای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بین کلیه واحدهای تابعه در استان تشکیل و مدیران کل استان را عهده دار می باشند. در همین راستا وظایف این اداره کل جهت تحقق اهداف بخش ارتباطات وفناوری اطلاعات در چهار بعد نظارت امنیتی و حفاظتی، نظارت مدیریتی، نظارت برنامه ای و نظارت مقرراتی بشرح ذیل می باشد:

 • انجام هماهنگی لازم بین واحدهای زیر مجموعه بمنظور حمایت از حقوق استفاده کنندگان از خدمات و توسعه خدمات رسانی به مردم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای زیر مجموعه استانی و هدایت مستمر آنها در اجرای سیاستها و برنامه های کلان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • انجام هماهنگی های لازم با مدیران استان بمنظور رفع موانع و مشکلات احتمالی بوجود آمده در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • اعمال نظارت و کنترل بر عملکرد شرکتهای خصوصی استانی ارائه دهنده خدمات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به­منظور ارائه خدمات مطلوب به اشخاص حقیقی وحقوقی جهت تحقق برنامه های بخش در استان
 • تنظیم روابط واحدهای زیرمجموعه استانی بمنظور جلوگیری از تداخل وظایف در ارائه خدمات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • انجام بررسی های لازم و تعیین اولویت های توسعه و انعکاس آن به دفتر هماهنگی و امور استانهای ستاد مرکزی وزارتخانه جهت تعیین خط مشی های آتی استان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • انجام وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی وزارتخانه در بخش تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • تشکیل جلسات ادواری مستمر با واحدهای زیر مجموعه استانی و تهیه گزارش های لازم از روند اجرای برنامه های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و انعکاس آنها به مراجع ذیربط .
 • اعمال نظارت مستمر مدیریتی از واحدهای ارتباطات و فناوری اطلاعات استان به منظور تحقق اجرای برنامه های شایسته سالاری، ارتقاء سلامت نظام اداری و ارائه الگوهای مناسب جهت ارتقاء بهره وری در اجرای برنامه ها و کاهش هزینه ها و تکریم مردم و مشتریان
 • اجرای طرحهای حفاظتی پرسنل، حفاظت اسناد و حراست فیزیکی در راستای برقراری کنترل امنیتی بر واحدهای ارتباطات و فناوری اطلاعات استان .
 • جمع آوری و انعکاس اخبار و اطلاعات و اجرای برنامه های تبلیغاتی و انتشاراتی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات منطبق با سیاستهای کلی ستاد مرکزی وزارتخانه
 • انجام سایر امور محوله از طرف ستاد وزارتخانه و اعمال پیگیری های لازم .