پرش به محتوای اصلی

سرویسهای ارتباطی

 

 

 

نام اپراتور

تعداد شماره

ضریب نفوذ کشوری

پوشش جمعیتی استانی

پوشش جمعیتی کشوری

پوشش جاده ای کشوری

همراه اول

2,447,980

50

 

94/2

75085/9کیلومتر

ایرانسل

1,543,415

33/8

77/01

84/1

28299کیلومتر

رایتل

78 ,136

2/22

4

0/49

509/5کیلومتر

 

تعداد تلفن ثابت منصوبه:  1,821,719

تعداد تلفن ثابت منصوبه شهری: 1,412,134

تعداد تلفن منصوبه روستایی استان: 412,369

 تعداد تلفن ثابت دایری استان: 1,558,983

 تعداد تلفن ثابت دایری شهری: 1,232,957

 تعداد تلفن ثابت دایری روستایی: 33,406

 ضریب نفوذ تلفن ثابت استان: 32/94

 ضریب نفوذ تلفن شهری: 36/45

 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی: 24

 ضریب نفوذ تلفن ثابت کشوری: 37/3

 ضریب نفوذ اینترنت: 57/65

شبکه فیبر نوری کل استان : 13205

 فیبر شهری: 1176

فیبر بین شهری: 12030