پرش به محتوای اصلی

وضعیت خانوار

تعداد خانوارهای شهری: 646195

تعداد خانوارهای روستایی: 371651

ضریب رشد جمعیت: 1.17 درصد

غیرساکن: 6900