پرش به محتوای اصلی

جمعیت :

جمعیت استان :  658 /596/4    نفر              

جمعیت شهری استان :  3/403/107   نفر                                                                          67/6% جمعیت استان

جمعیت روستایی استان : 1/489/317   نفر                                                                    32/4% جمعیت استان

متوسط رشد سالانه جمعیت : 1/17                                                                                                                               سهم از جمعیت کشور : 6/12

تراکم جمعیت در استان فارس  37/5  نفر در کیلومتر مربع است.

پس از 23 استان    در مقام 24  تراکم نسبی جمعیت را داراست.

سرشماری عمومی سال 90  
  تقسیمات کشوری سال 91
جمعیت: 4596658 نفر مساحت: 122607.943 کیلومتر مربع
متوسط رشد سالانه: 1.17 درصد تعداد شهرستان: 29
سهم از جمعیت کشور: 6.12 درصد تعداد بخش: 83
میزان شهرنشینی: 67.6 درصد تعداد دهستان: 204
درصد باسوادی: 86.3 درصد تعداد شهر: 101
بعد خانوار: 3.7 تعداد آبادی دارای سکنه: 4230