«تمدید پروانه »

الف. مدارک مورد نیاز

1-     اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه(دارنده پروانه)

2-     اصل و تصویر کارت ملی (دارنده پروانه)

3-     اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت برای متقاضیان ذکور(دارنده پروانه)

4-    اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی متقاضی تمدید پروانه

5-    شش قطعه عکس پرسنلی 4*3 متقاضی تمدید پروانه

6-     اصل و تصویر پروانه

7-    تصویر برابر اصل شده مدارک مربوط به تملک مکان دفتر محل ارائه خدمات که صرفا در دفاتر اسناد رسمی تایید گردیده باشد . شامل( سند مالکیت، سرقفلی و یا اجاره نامه رسمی به نام متقاضی)

8-    استعلام کد پستی ده رقمی محل دفتر

9-    تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی کارکنان دفتر (ارائه به حراست اداره کل)

10- اصل و تصویر جوابیه سوء پیشینه

11- اصل و تصویر جوابیه عدم اعتیاد به مواد مخدر

 

ب.فرمهای مورد نیاز برای تمدید پروانه

1-     چاپ و تکمیل فرم  درخواست تمدید پروانه

2-     چاپ و تکمیل فرم شرایط عمومی و اختصاصی تمدید پروانه

3-     چاپ و تکمیل فرم بازدید از مکان دفتر

4-     چاپ و تکمیل استعلام وضعیت سوء پیشینه (تکمیل توسط متقاضی تمدید پروانه و کلیه کارکنان دفتر)

5-     چاپ و تکمیل استعلام عدم اعتیاد به مواد مخدر (تکمیل توسط متقاضی تمدید پروانه)

6-   چاپ و تکمیل فرم حراستی مشخصات کارکنان دفتر- (به ازای هر کارمند یک فرم تکمیل گردد)

«فرایند انجام کار تمدید پروانه»

1.      چاپ ومطالعه فرم شرایط عمومی واختصاصی تمدیدپروانه توسط متقاضی جهت آگاهی از احراز شرایط ادامه فرایند

2.      چاپ وتکمیل کلیه فرمهای مورد نیاز و تایید مواردخواست شده توسط متقاضی

تذکرمهم: تکمیل، امضا و مهرکلیه فرمها بایستی درمحل دبیرخانه کارگروه استانی و یا درحضور نماینده اداره کل درشهرستان (رئیس اداره پست شهرستان ) انجام وتحویل گردد.

3.      تهیه مدارک مورد نیاز بندالف توسط متقاضی

4.      اخذ استعلامهای لازم برابر فرمهای مشخص شده پس از تکمیل و تایید فرمها توسط نماینده اداره کل در شهرستان (رئیس اداره پست شهرستان) یا مسئول دبیرخانه کارگروه استانی در مرکز استان (دربازه زمانی حداکثر یکماه از زمان صدور معرفینامه)

5.      تحویل کلیه مدارک لازم و فرمهای تکمیل شده به نماینده اداره کل در شهرستان (رئیس اداره پست شهرستان) یا مسئول دبیرخانه کارگروه استانی در مرکز استان

6.       تعیین وقت بازدید از مکان دفتر با هماهنگی نماینده اداره کل در شهرستان (رئیس اداره پست شهرستان) یا مسئول دبیرخانه کارگروه استانی در مرکز استان

7.      تکمیل نهایی پرونده تمدید پروانه توسط نماینده اداره کل در شهرستان (رئیس اداره پست شهرستان) یا مسئول دبیرخانه کارگروه استانی در مرکز استان

8.      ارسال پرونده های تکمیل شده به دبیرخانه کارگروه استانی( توسط نماینده اداره کل در شهرستان (رئیس اداره پست شهرستان) جهت بررسی در کمیته اجرائی کارگروه استانی

9.      تحویل پرونده ها به نماینده حراست توسط دبیرخانه کارگروه استانی

10.  تنظیم وقت و ابلاغ زمان مراجعه حضوری، به متقاضی توسط حراست اداره کل، جهت تکمیل فرمهای حراستی در حضور نماینده حراست

تذکر :پس از تعیین وقت مراجعه ، متقاضی بایستی شخصا به حراست اداره کل مراجعه نماید. 

11.  بررسی پرونده در کمیته اجرائی کارگروه استانی دفاتر پیشخوان، که در صورت موافقت، مدارک جهت صدور پروانه به اداره کل تنظیم مقررات منطقه جنوب ارسال و در صورت مخالفت به متقاضی اطلاع داده می شود.

تذکر: انجام مراحل فوق تا بررسی نهائی و صدور مجوز هیچ گونه حقی را برای متقاضی ایجاد نمی نماید.

12.  تحویل پروانه صادر شده جدید الزاما به شخص متقاضی (انتقال گیرنده) در محل شهرستان توسط نماینده اداره کل در شهرستان (رئیس اداره پست شهرستان) یا مسئول دبیرخانه کارگروه استانی در مرکز استان

نکات مهم:

·        بر اساس آیین نامه ابلاغی متقاضی مکلف به ارائه درخواست تمدید حداقل 3 ماه قبل از پایان اعتبار پروانه می باشد.

·        در صورتیکه متقاضی درخواست تمدید را در بازه سه ماهه قبل از پایان اعتبار ارسال ننماید صرفا برای یک بار در دوره فعالیت و با ارایه تعهد نامه، درخواست ایشان با نظر مثبت جهت تمدید پروانه بررسی خواهد شد.

·        درصورتیکه درخواست تمدید همراه با جابجایی دفتر باشد، متقاضی مکلف است برابر شرایط و ضوابط جابجایی پروانه اقدام و مدارک و مستندات جابجایی را به همراه درخواست تمدید تحویل نماید.

·        درصورتیکه درخواست تمدید همراه با نقل و انتقال دفتر باشد، متقاضی مکلف است برابر شرایط وضوابط نقل و انتقال پروانه اقدام و مدارک و مستندات نقل و انتقال را به همراه درخواست تمدید تحویل نماید.

انجام کلیه مراحل فوق توسط نماینده اداره کل در شهرستان (رئیس اداره پست شهرستان) یا مسئول دبیرخانه کارگروه استانی در مرکز استان با حداقل نیاز به مراجعه حضوری و بدون دریافت هزینه و کاملا رایگان صورت می پذیرد.