«مدارک مورد نیاز جهت تغییر مکان محل ارائه خدمت (جابجایی) پروانه »

الف : مدارک مورد نیاز:

1-     اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه(دارنده پروانه)

2-     اصل و تصویر کارت ملی (دارنده پروانه)

3-     اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت برای متقاضیان ذکور(دارنده پروانه)

4-    اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی دارنده پروانه

5-    شش قطعه عکس پرسنلی 4*3 متقاضی(دارنده پروانه)

6-     اصل و تصویر پروانه

7-    تصویر برابر اصل شده مدارک مربوط به تملک مکان دفتر محل ارائه خدماتکه صرفا در دفاتر اسناد رسمی تایید گردیده باشد . شامل( سند مالکیت، سرقفلی و یا اجاره نامه رسمی به نام دارنده پروانه)

8-    استعلام کد پستی ده رقمی محل دفتر جدید

9- اصل و تصویر جوابیه استعلام نظارت بر اماکن

ب. فرمهای مورد نیاز برای جابه جایی مکان

1-     چاپ و تکمیل فرم  درخواست جا به جایی

2-     چاپ و تکمیل فرم شرایط عمومی و اختصاصی جا به جایی پروانه

3-     چاپ و تکمیل فرم بازدید اولیه از مکان دفتر پیشنهادی

4-     چاپ و تکمیل فرم بازدید نهایی از مکان دفتر پیشنهادی

5-      چاپ و تکمیل فرم استعلام نظارت بر اماکن نیروی انتظامی

 

«فرایند تغییر مکان  ارائه خدمت (جا به­ جایی) پروانه »

1.      چاپ ومطالعه فرم شرایط عمومی واختصاصی تمدید پروانه توسط متقاضی جهت آگاهی از احراز شرایط ادامه فرایند

2.      تعیین وقت بازدید اولیه از مکان دفتر با هماهنگی نماینده اداره کل در شهرستان (رئیس اداره پست شهرستان) یا مسئول دبیرخانه کارگروه استانی در مرکز استان

3.      چاپ وتکمیل کلیه فرمهای مورد نیاز وتایید موارد خواسته شده توسط متقاضی

تذکرمهم:تکمیل، امضاو مهرکلیه فرمها بایستی درمحل دبیرخانه کارگروه استانی و یا درحضور نماینده اداره کل درشهرستان (رئیس اداره پست شهرستان ) انجام وتحویل گردد.

4.      تهیه مدارک مورد نیازبند الف توسط متقاضی

5.      اخذ استعلام اماکن برابر فرم مشخص شده پس از تکمیل و تایید فرمها توسط نماینده اداره کل در شهرستان (رئیس اداره پست شهرستان) یا مسئول دبیرخانه کارگروه استانی در مرکز استان

6.       تحویل کلیه مدارک لازم و فرمهای تکمیل شده به نماینده اداره کل در شهرستان (رئیس اداره پست شهرستان) یا مسئول دبیرخانه کارگروه استانی در مرکز استان توسط متقاضی یا وکیل قانونی وی (مشروط به ارائه مستندات قانونی مربوطه )

7.      ارائه توجیهات فنی مکتوب جهت دفاتری که قصد جابجائی به نزدیکی دفتر/دفاتر دیگر به فاصله کمتر از 200 متر را دارند و کسب رضایتنامه از دفتر/دفاتر مجاور در حضور نماینده اداره کل در شهرستان (رئیس اداره پست شهرستان) یا مسئول دبیرخانه کارگروه استانی

1-    ارائه تصویر برابر اصل شده مدارک مربوط به تملک مکان دفتر محل ارائه خدماتکه صرفا در دفاتر اسناد رسمی تایید گردیده باشد . شامل( سند مالکیت، سرقفلی و یا اجاره نامه رسمی به نام دارنده پروانه)

8.      تکمیل نهایی پرونده جابجایی توسط نماینده اداره کل در شهرستان (رئیس اداره پست شهرستان) یا مسئول دبیرخانه کارگروه استانی در مرکز استان

9.      ارسال پرونده ها به دبیرخانه کارگروه استانی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی جهت بررسی در جلسه کمیته اجرایی کارگروه استانی دفاتر پیشخوان خدمات دولت

10.  بررسی پرونده در کمیته اجرائی کارگروه استانی دفاتر پیشخوان، که در صورت موافقت ،مدارک جهت صدور پروانه به اداره کل تنظیم مقررات منطقه جنوب ارسال و در صورت مخالفت به متقاضی اطلاع داده می شود.

تذکر: انجام مراحل فوق تا بررسی نهائی و صدور مجوز هیچ گونه حقی را برای متقاضی ایجاد نمی نماید.

11.  تحویل پروانه صادر شده جدید الزاما به شخص متقاضی در محل شهرستان توسط نماینده اداره کل در شهرستان (رئیس اداره پست شهرستان) یا مسئول دبیرخانه کارگروه استانی در مرکز استان

12.  تکمیل و تایید فرم بازدید نهایی توسط نماینده اداره کل در شهرستان (رئیس اداره پست شهرستان) یا مسئول دبیرخانه کارگروه استانی در مرکز استان جهت اعلام شروع بکار دفتر در مکان جدید بدیهی است در صورت عدم تامین شرایط مندرج در آیین نامه توسط دفتر، پروانه صادره تعلیق می­گردد.

انجام کلیه مراحل فوق توسط نماینده اداره کل در شهرستان (رئیس اداره پست شهرستان) یا مسئول دبیرخانه کارگروه استانی در مرکز استان با حداقل نیاز مراجعه حضوری و بدون دریافت هزینه و کاملا رایگان صورت می پذیرد.