« نقل و انتقال امتیاز پروانه»

الف : مدارک مورد نیازانتقال گیرنده :

1-     اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه

2-     اصل و تصویر کارت ملی

3-     اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت برای متقاضیان ذکور

4-    اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی متقاضی دریافت پروانه

5-    ده قطعه عکس پرسنلی 4*3 متقاضی

6-     اصل و تصویر پروانه

7-    تصویر برابر اصل شده مدارک مربوط به تملک مکان دفتر محل ارائه خدماتکه صرفا در دفاتر اسناد رسمی تایید گردیده باشد . شامل( سند مالکیت، سرقفلی و یا اجاره نامه رسمی به نام متقاضی)

8-    استعلام کد پستی ده رقمی محلدفتر

9-    تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی تمامی کارکنان دفتر(جهت ارائه به حراست اداره کل)

10- اصل و تصویر جوابیه گواهی سوء پیشینه

11- اصل و تصویر جوابیه گواهی عدم اعتیاد

12- اصل و تصویر گواهی جوابیه استعلام اماکن

 

فرم های مورد نیاز برای انتقال پروانه:

1-     چاپ و تکمیل فرم مخصوص انتقال دهنده ( تکمیل نزد دبیرخانه کارگروه استانی)

2-     چاپ و تکمیل فرم مخصوص انتقال گیرنده ( تکمیل نزد دبیرخانه کارگروه استانی)

3-      چاپ و تکمیل فرم تصدیق امضاء محضری ( در دو نسخه جهت انتقال دهنده و انتقال گیرنده )

4-     چاپ و تکمیل فرم تعهد نامه محضری عدم انتقال به غیر( به مدت 3 سال)

5-      چاپ و تکمیل فرم شرایط عمومی و اختصاصی انتقال امتیاز پروانه

6-      چاپ و تکمیل فرم بازدید ازمکان دفتر

7-      چاپ و تکمیل فرم استعلام وضعیت سوء پیشینه ( تکمیل توسط انتقال گیرنده و کلیه کارکنان دفتر)

8-      چاپ و تکمیل فرم استعلام عدم اعتیاد به مواد مخدر( تکمیل توسط انتقال گیرنده)

9-  چاپ و تکمیل استعلام نظارت بر اماکن نیروی انتظامی (تکمیل توسط انتقال گیرنده)

10- چاپ و تکمیل فرم حراستی مشخصات کارکنان دفتر- (به ازای هر کارمند یک فرم تکمیل گردد)

 

«فرایند انجام کار نقل و انتقال امتیاز پروانه»

1.      چاپ و مطالعه فرم شرایط عمومی و اختصاصی انتقال امتیاز پروانه توسط انتقال گیرنده و انتقال دهنده جهت آگاهی از احراز شرایط ادامه فرایند

2.      چاپ و تکمیل کلیه فرمهای مورد نیاز و تایید موارد خواسته شده توسط انتقال گیرنده و انتقال دهنده

تذکر مهم:تکمیل ،امضا و مهر کلیه فرمها بایستی در محل دبیرخانه کارگروه استانی و یا در حضور نماینده اداره کل در شهرستان (رئیس اداره پست شهرستان ) انجام و تحویل گردد.

3.      تهیه مدارک مورد نیازبند الف توسط انتقال گیرنده

4.      اخذ گواهی تصدیق امضاء از دفاتر اسناد رسمی توسط انتقال دهنده و انتقال گیرنده

5.      اخذ استعلامهای لازم برابر فرمهای مشخص شده ، پس از تکمیل و تایید فرمها توسط نماینده اداره کل در شهرستان (رئیس اداره پست شهرستان) یا مسئول دبیرخانه کارگروه استانی در مرکز استان(در بازه زمانی حداکثر یکماه از زمان صدور معرفی نامه)

6.       تحویل کلیه مدارک لازم و فرمهای تکمیل شده به نماینده اداره کل در شهرستان (رئیس اداره پست شهرستان) یا مسئول دبیرخانه کارگروه استانی در مرکز استان

7.      تعیین وقت بازدید از مکان دفتر با هماهنگی نماینده اداره کل در شهرستان (رئیس اداره پست شهرستان) یا مسئول دبیرخانه کارگروه استانی در مرکز استان

8.      تکمیل نهایی پرونده توسط نماینده اداره کل در شهرستان (رئیس اداره پست شهرستان) یا مسئول دبیرخانه کارگروه استانی در مرکز استان

9.      ارسال پرونده های تکمیل شده به دبیرخانه کارگروه استانی( توسط نماینده اداره کل در شهرستان (رئیس اداره پست شهرستان))جهت بررسی در کمیته اجرائی کارگروه استانی

10.  تحویل پرونده ها به نماینده حراست توسط دبیرخانه کارگروه استانی

11.  تنظیم وقت و ابلاغ زمانمراجعه حضوری ، به متقاضیتوسط حراست اداره کل ، جهت تکمیل فرمهای حراستی در حضور نماینده حراست

تذکر :پس از تعیین وقت مراجعه ، متقاضی بایستی شخصا به حراست اداره کل مراجعه نماید. 

12.  بررسی پرونده در کمیته اجرائی کارگروه استانی دفاتر پیشخوان، که در صورت موافقت ،مدارک جهت صدور پروانه به اداره کل تنظیم مقررات منطقه جنوب ارسال و در صورت مخالفت به متقاضی اطلاع داده می شود.

تذکر:انجام مراحل فوق تا بررسی نهائی و صدور مجوز هیچ گونه حقی را برای متقاضی ایجاد نمی نماید.

13.  تحویل پروانه صادر شده جدید الزاما به شخص متقاضی (انتقال گیرنده) در محل شهرستان توسط نماینده اداره کل در شهرستان (رئیس اداره پست شهرستان) یا مسئول دبیرخانه کارگروه استانی در مرکز استان

نکات مهم :

·       در صورتیکه پروانه در زمان درخواست مدت 3 ماه اعتبار نداشته باشد، متقاضی مکلف است برابر شرایط و ضوابط تمدید پروانه اقدام و مدارک و مستندات تمدید را به همراه درخواست نقل و انتقال تحویل نماید.

·        در صورتیکه درخواست نقل و انتقال همراه با جابجایی دفتر باشد، متقاضی مکلف است برابر شرایط و ضوابط جا به جایی پروانه اقدام و مدارک و مستندات جا به جایی را به همراه درخواست نقل و انتقال تحویل نماید.

انجام کلیه مراحل فوق توسط نماینده اداره کل در شهرستان (رئیس اداره پست شهرستان) یا مسئول دبیرخانه کارگروه استانی در مرکز استانبا حداقل نیاز به مراجعه حضوری وبدون دریافت هزینه و کاملا رایگان صورت می پذیرد.