«مدارک مورد نیاز جهت ایجاد دفاتر پیشخوان خدمات دولت/دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)روستایی »


الف : مدارک مورد نیاز:

1-     اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه

2-     اصل و تصویر کارت ملی

3-     اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت برای متقاضیان ذکور

4-    اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی

5-    شش قطعه عکس پرسنلی 4*3 متقاضی

6-     اساسنامه شرکت

7-    تصویر برابر اصل شده مدارک مربوط به تملک مکان دفتر محل ارائه خدمات که صرفا در دفاتر اسناد رسمی تایید گردیده باشد . شامل( سند مالکیت، سرقفلی و یا اجاره نامه رسمی)

8-    استعلام کد پستی ده رقمی مکان معرفی شده جهت ارائه خدمت

9- اصل و تصویر جوابیه استعلام نظارت بر اماکن

10-اصل و تصویر جوابیه استعلام بهداشت

11-اصل و تصویر جوابیه استعلام سوء پیشینه

 

ب. فرمهای مورد جهت ایجاد دفاتر پیشخوان خدمات دولت /دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)روستایی

1-     چاپ و تکمیل فرم  درخواست جهت ایجاد دفاتر پیشخوان خدمات دولت/دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)روستایی

2-     چاپ و تکمیل فرم شرایط عمومی و اختصاصی جهت ایجاد دفاتر پیشخوان خدمات دولت/دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)روستایی

3-     چاپ و تکمیل فرم بازدید اولیه از مکان دفتر پیشنهادی

4-     چاپ و تکمیل فرم بازدید نهایی از مکان دفتر پیشنهادی

5-      چاپ و تکمیل فرم استعلام نظارت بر اماکن نیروی انتظامی

 

«فرایند ایجاد دفاتر پیشخوان خدمات دولت /دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)روستایی »

1.      چاپ ومطالعه فرم شرایط عمومی واختصاصی تمدید پروانه توسط متقاضی جهت آگاهی از احراز شرایط ادامه فرایند

2.      تعیین وقت بازدید اولیه از مکان دفتر با هماهنگی نماینده اداره کل در شهرستان (رئیس اداره پست شهرستان) یا مسئول دبیرخانه کارگروه استانی در مرکز استان

3.      چاپ وتکمیل کلیه فرمهای مورد نیاز وتایید موارد خواسته شده توسط متقاضی

تذکرمهم:تکمیل، امضاو مهرکلیه فرمها بایستی درمحل دبیرخانه کارگروه استانی و یا درحضور نماینده اداره کل درشهرستان (رئیس اداره پست شهرستان ) انجام وتحویل گردد.

4.      تهیه مدارک مورد نیازبند الف توسط متقاضی

5.      اخذ استعلام اماکن برابر فرم مشخص شده پس از تکمیل و تایید فرمها توسط نماینده اداره کل در شهرستان (رئیس اداره پست شهرستان) یا مسئول دبیرخانه کارگروه استانی در مرکز استان

6.       تحویل کلیه مدارک لازم و فرمهای تکمیل شده به نماینده اداره کل در شهرستان (رئیس اداره پست شهرستان) یا مسئول دبیرخانه کارگروه استانی در مرکز استان توسط متقاضی یا وکیل قانونی وی (مشروط به ارائه مستندات قانونی مربوطه )

7-    ارائه تصویر برابر اصل شده مدارک مربوط به تملک مکان دفتر محل ارائه خدماتکه صرفا در دفاتر اسناد رسمی تایید گردیده باشد . شامل( سند مالکیت، سرقفلی و یا اجاره نامه رسمی به نام دارنده پروانه)

8.      تکمیل نهایی پرونده جهت ایجاد دفاتر پیشخوان خدمات دولت/دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)روستایی توسط نماینده اداره کل در شهرستان (رئیس اداره پست شهرستان) یا مسئول دبیرخانه کارگروه استانی در مرکز استان

9.      ارسال پرونده ها به دبیرخانه کارگروه استانی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی جهت بررسی در جلسه کمیته اجرایی کارگروه استانی دفاتر پیشخوان خدمات دولت

10.  بررسی پرونده در کمیته اجرائی کارگروه استانی دفاتر پیشخوان، که در صورت موافقت ،مدارک جهت صدور پروانه به اداره کل تنظیم مقررات منطقه جنوب ارسال و در صورت مخالفت به متقاضی اطلاع داده می شود.

تذکر: انجام مراحل فوق تا بررسی نهائی و صدور مجوز هیچ گونه حقی را برای متقاضی ایجاد نمی نمایدّ،شایان ذکر است صدور پروانه برای دفاتر مذکور به معنای الزام ارائه خدمات توسط کارگروه استانی دفاتر پیشخوان خدمات دولت نمی باشد.

11.  تحویل پروانه صادر شده جدید الزاما به شخص متقاضی در محل شهرستان توسط نماینده اداره کل در شهرستان (رئیس اداره پست شهرستان) یا مسئول دبیرخانه کارگروه استانی در مرکز استان

12.  تکمیل و تایید فرم بازدید نهایی توسط نماینده اداره کل در شهرستان (رئیس اداره پست شهرستان) یا مسئول دبیرخانه کارگروه استانی در مرکز استان جهت اعلام شروع بکار دفتر در مکان جدید بدیهی است در صورت عدم تامین شرایط مندرج در آیین نامه توسط دفتر، پروانه صادره تعلیق میگردد.

انجام کلیه مراحل فوق توسط نماینده اداره کل در شهرستان (رئیس اداره پست شهرستان) یا مسئول دبیرخانه کارگروه استانی در مرکز استان با حداقل نیاز مراجعه حضوری و بدون دریافت هزینه و کاملا رایگان صورت می پذیرد.