واحد مورد نظر

شماره تماس

دفتر مدیرکل

07132980000

 نظارت بر سرویسهای خدماتی و ارتباطی

07132989801- 4

مالی- اداری

07132989805

حقوقی

07132989806

انفورماتیک

07132989800 

دبیرخانه

07132989810

 

 

نمابر

آدرس پست الکترونیک

07132297564

fars@ict.gov.ir