زونکن اعتباری: این زونکن ماهیت امنیتی داشته و فرم اعتباری باید با توجه به دستورالعمل تکمیل آن برای مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، مدیر فنی، و کارشناسان فنی که در طراحی و تولید محصول فعالیت داشته اند به تفکیک (برای هر شخص) دانلود، تکمیل، امضاء و مهر شود.

مدرک فوق باید پس از تکمیل به این اداره کل تحویل گردد. لازم به ذکر است فرم اعتباری از آدرس اینترنتی www.itc.ir/eram، بخش ارزیابی امنیتی محصولات، قسمت فرمها ردیف چهارم جدول موجود قابل دریافت می باشد.